Tin Tức

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm ở cụm công nghiệp

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu Sở Công Thương rà soát phương án phát triển CCN đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác.

Đánh giá, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đầu tư, phát triển các CCN. Đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi đối với các CCN rút ra khỏi quy hoạch.

Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã được ban hành, chỉ đạo về quản lý, phát triển CCN; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế. Hằng tháng chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, quản lý vận hành đối với các CCN. Chủ trì hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN.

W-khoi-viet-yen-1.jpg
Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Việt 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu triển khai quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và những nội dung khác; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư và quy định khác.

Kiểm tra, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thứ cấp; định hướng, ưu tiên xúc tiến thu hút dự án có ngành nghề, khả năng liên kết, hỗ trợ nhau vào cùng một CCN; ngành nghề công nghiệp có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị tăng cao, phát triển bền vững. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đầu tư và thu hút đầu tư vào các CCN; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, dự án đầu tư chậm đầu tư, không đầu tư theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong cum công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hành thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý, chấn chính việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang giao cho UBND huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CCN trên địa bàn, đặc biệt là các CCN được giao làm chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là về lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng… đảm bảo công tác quản lý, phát triển các CCN trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định. 

Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN được giao làm chủ đầu tư, nhất là công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường. 


Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *